സുന്നി വോയ്സ് കാമ്പയിന്‍ പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍

സുന്നി വോയ്സ്  കാമ്പയിന്‍ പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍

സുന്നി വോയ്സ് കാമ്പയിന്‍ പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്‍

കോഴിക്കോട്: സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജനസംഘം മുഖപത്രമായ സുന്നിവോയ്സ് ദ്വൈവാരികയുടെ പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി. മലയാളിയുടെ ആദര്ശവായന എന്ന ശീര്ഷകത്തില് 2018 ഡിസംബര് 2019 ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് കാമ്പയിന്പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലഭ്യമായ പ്രഥമ പ്രവണതയനുസരിച്ച് ബഹുഭൂരിഭാഗം യൂണിറ്റുകളും മിനിമം ടാര്ജറ്റ് പൂര്ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യൂണിറ്റ് സര്ക്കിള്, സോണ്ഘടകങ്ങളില്പുതുതായി നേതൃത്വമേറ്റെടുത്ത സാരഥികള് പ്രഥമ ദൗത്യം സമ്പൂര്ണതയിലെത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര മത്സരത്തിലാണ്. യൂണിറ്റുകള്കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്പൂര്ത്തിയാക്കിയവ മേല്ഘടകങ്ങള്മുഖേന സൈറ്റില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. വരിക്കാര്ക്കും ഘടകങ്ങള്ക്കമുള്ള വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്ക്കുപുറമെ മുന്പന്തിയിലെത്തുന്ന മൂന്ന് യൂണിറ്റുകള്ക്ക് പ്രത്യേക അവാര്ഡും സ്റ്റേറ്റു കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റുകളില്നിന്നുള്ള വരിക്കാരുടെ മുഴുവന്വിവരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി യഥാസമയം തന്നെ അനുബന്ധ നടപടികള്പൂര്ത്തീകരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മജീദ് കക്കാട് പ്രസിദ്ധീകരണ സെക്രട്ടറി സിദ്ദീഖ് സഖാഫി എന്നിവര് അറിയിച്ചു.

© iMM Online Media I Like and Share👍👍
https://www.facebook.com/islamicmediamission/

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

iMMadmin

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close